Általános szállítási és értékesítési feltételek (ASZÉF)

 1. Érvényesség:
  a jelen általános szállítási és értékesítési feltételek valamennyi általunk teljesített áruszállításra és szolgáltatásra érvényesek, az ezektől eltérő nyilatkozatok vagy
  megállapodások érvényességéhez, kifejezett írásos megerősítésünk szükséges. A megrendeléssel, ill. legkésőbb az áru, ill. a szolgáltatás átvételével a vevő elfogadja a jelen általános eladási és
  szállítási feltételeket. Az általunk megküldött rendelés visszaigazolás nem jelenti a vevő szerződéses feltételeinek elfogadását részünkről. Ajánlataink egészében véve — az ábrákra, rajzokra,
  súlyokra és méretadatokra vonatkozóan is — kötelezettség nélkülinek tekintendők. Jogunkban áll megrendelést csak részben elfogadni vagy azt indoklás nélkül elutasítani.
 2. A szállítási szolgáltatás terjedelme, tárgya:
  az aktuálisan előirányzott szállítási határidők termékenként változnak. A rendelkezésre bocsátott minősítési dokumentumok felhasználása
  kizárólag célhoz kötötten, előzetes írásbeli hozzájárulásunkkal lehetséges. A szerződésre nézve írásos rendelés-visszaigazolásunk a mérvadó, amelynek helyébe a különösen rövid határidejű
  szállítások esetén a kiállított számla léphet. Bármely más megállapodás érvényességéhez írásos visszaigazolásunk szükséges.
  A rendelés visszaigazolással szembeni kifogásokat haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül közölni kell, illetve különösen rövid határidejű szállítások esetén legkésőbb a kiszállítást
  megelőző munkanapon. Minden ajánlatunk kötelezettség nélküli. Az ajánlatainkhoz kapcsolódó járulékos szolgáltatásaink, amelyek pl. az összeszereléssel, a feldolgozással, statikával,
  anyagkivonatokkal foglalkoznak, nem tárgyai ajánlatunknak, az ezekben esetlegesen előforduló hibákért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén felelünk. Az általunk végzett
  tanácsadás kapcsán minden esetben a vevő kötelezettsége megbizonyosodni arról, hogy az ajánlatban foglalt megoldások valóban megfelelnek az elvárt teljesítménynek. A katalógustól eltérő
  egyedi megoldások megrendeléséhez minden esetben külön megállapodás szükséges. Az egyedi termék gyártásának előfeltétele a vevő előzetes írásbeli jóváhagyása.
 3. Sztornódíj:
  megrendelt raktári áru, módosítást kizárólag a megrendelés leadásától számított 2 munkanapon belül, írásban fogadunk el. Egyéb módosítás esetén a lemondott árucikk
  rendelés-visszaigazoláson szereplő értékének 5 %-át, minimum 10.000 Ft-ot számítunk fel, amely külön számlán sztornódíj megnevezéssel szerepel. Megrendelt, nem raktári áru esetén a
  leadott rendelés 3 napig módosítható, ezután a megrendelt áru minden esetben kiszállításra és számlázásra kerül.
 4. Árak:
  a megrendelés visszaigazoláson rögzített árak az akkor érvényes árlista vagy szerkesztő program (Wisual, Klaes) szerinti árak, esetlegesen kedvezményekkel csökkentve. Az
  árlistát a termék előállításához szükséges költségráfordítás alapján határozza meg a gyártó. Ha a teljesítéskori listaár eltér a szerződésekor érvényes listaártól – azaz a szerződésben rögzített
  ártól – a szállító fenntartja magának a jogot, hogy a teljesítéskor érvényes listaárat alkalmazza.Termékeink ára általános forgalmi adó nélkül, szállítási költség és minden egyéb mellékszolgáltatás
  nélkül értendők. Minden további kiegészítő szolgáltatást — úgy, mint szállítás, helyszíni nyílászáró kivitelezés, csomagolás, rakodás, daruval való anyagmozgatás, vámkezelés, illetékek és adók
  — a vevőnek kell viselnie, amennyiben az alapmegállapodás másként nem rendelkezik. Az ár listánkban felsorolt árak kötelezettség nélküliek. A számlázás devizaneme a vevő kérésére
  megegyezés szerint kerül rögzítésre.
 5. Fizetési feltételek:
  más írásos megállapodás hiányában a megrendelt áru ellenértékét legkésőbb az átadás időpontjában ki kell egyenlíteni. Amennyiben az átvétel időpontja utáni
  fizetési határidőt biztosítunk a vevő számára, annak késedelmes fizetése esetén a Ptk 6:155. S alapján meghatározott késedelmi kamatot számítjuk fel. Fenntartjuk magunknak a jogot a
  rendelések elfogadásakor előre történő fizetések/részfizetések igénylésére. Jogunkban áll egy már feldolgozott megrendelés teljesítésétől visszalépni, amennyiben a vevő ellen indult jogi
  eljárásról tudomást szerzünk, továbbá többletköltséget a vevőre áthárítani, amennyiben a folyamatban lévő megrendelés miatt többletköltségünk keletkezik. A fizetések könyvelésénél
  fenntartjuk a jogot a legterhesebb tartozás kiegyenlítésére.
 6. Csomagolás:
  a csomagolás meghatározása a vevő, illetve a mi döntésünk alapján történik. Más írásos megállapodás hiányában az egyszerű csomagolást (papír, karton) önköltségi
  áron számítjuk fel. A vevő köteles az újra hasznosítható csomagolóanyagokat (acél kalodák, raklapok) a szerződés szerinti határidőn belül visszaszállítani. Más esetben a csomagolóanyagok
  maradéktalan kifizetéséig a kizárólagos tulajdonunkat képezik. A ki- és visszaszállításokat az áruforgalomtól elkülönített csomagolási folyószámlán tartjuk nyilván, a mindenkori árlistában
  rögzített árakon.
 7. Szállítás:
  a rendelés-visszaigazolásban megadott szállítási határidők kötelezettség nélküliek. A szállítási határidő be nem tartása csak akkor jogosítja fel a vevőt az öt törvényesen
  megillető jogok érvényesítésére, ha a külön írásos kötelezettséggel vállalt határidő legalább 30 napos határidő-hosszabbítása ellenére sem teljesítettük a szállítást ill. a szolgáltatást. A szállítási
  határidőt minden, a felek akaratától független körülmény, mint pl. a beszállítók nem időben történő teljesítése, vis major, előre nem látható üzemzavar, hatósági beavatkozások, szállítási és
  vámkezelési késedelem, energia-, anyag- és nyersanyaghiány, fontos gyártóelemek kiesése és munkaügyi konfliktusok, az akadály időtartamával hosszabbítja meg. A vevő köteles az árut az
  átadásra kész állapotról való értesítést követően azonnal átvenni. Átvételi késedelem esetén a vevő raktárdíj, illetve állásdíj fizetésére köteles — a bennünket egyébként megillető jogok
  fenntartása mellett. Amennyiben részszállításra lehetőség van, akkor ez jogilag megengedett. Minden részszállítás önálló ügyletnek számít és részünkről külön is kiszámlázható.
 8. Kárveszély átszállása:
  a kárveszély az áru vevőnek, szállítónak vagy szállítmányozónak történő átadásával, de legkésőbb a raktár elhagyásával száll át a vevőre. Az általunk saját, vagy
  idegen járművel kivitelezett, a rendeltetési helyig történő szállítás esetén a kárveszély az áru átadásával száll át a vevőre. A szállítás a vevő külön utasítása hiányában a legjobb megítélésünk
  szerinti leggyorsabb és legkedvezőbb megoldásnak megfelelően történik.
 9. Visszáru:
  áru visszaszállítása csak írásos beleegyezésünk alapján lehetséges. Egyéb írásos megállapodás hiányában áru-visszaszállítás esetén a számlázott összeg 80%-ának megfelelő
  értéken vesszük vissza. Az ezen túlmenő levonások jogát a visszaszállított anyagok esetleges értékcsökkenése miatt fenntartjuk. Nem veszünk vissza az eredeti csomagolással nem rendelkező
  árut, illetve olyan árut, amelyet külön az ügyfél részére szereztünk be, vagy az ő igényének megfelelő műszaki tartalom szerint gyártottuk le. Az áru visszaszállításról kiállított jóváíró számlák
  könyvelésében fenntartjuk az esetlegesen fennálló jogos és nem vitatott követelésünkkel szembeni kompenzálás jogát.
 10. Tulajdonjog fenntartása:
  minden kiszállított és átadott áru a tulajdonunkat képezi annak maradéktalan kifizetéséig. A vevőnek jogában áll a tőlünk vásárolt árut rendes üzletmenet
  során tovább feldolgozni. Így a szerelés során más idegen anyagokkal vegyülhet, minden ilyen esetben közös tulajdon keletkezik a tulajdon-fenntartásos áru értékén belül a tőlünk vásárolt áru
  értékének arányában. A tulajdon-fenntartásos áru megtekintésére a vevő bármikor biztosítja számunkra a bejutást az áru tárolásának helyszínére.
 11. Adatkezelés:
  a Berg System Kft a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete
  (GDPR) rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés részletes szabályait a „honlaphasználati szabályzat”, valamint az „adatkezelési szabályzat partnerek részére” tartalmazza. A vevő kijelenti,
  hogy a társaság honlapján található szabályzatokat megismerte és elfogadta. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit, esetleges joggyakorlási igényét kérjük írja meg az info@bergsystem.hu emailcímre
  vagy küldje meg a 3300 Eger, Sas u. 92. szám alatti postacímre.
 12. Szavatosság és jótállás:
  a vevő köteles az átvett, árut mennyiségileg és minőségileg ellenőrizni. Indoklással ellátott mennyiségi és minőségi reklamációt az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül írásos formában fogadunk el, amennyiben az átvételkor a szállítólevélen már jelezve lett. Az általunk forgalmazott termékekre szavatoljuk, hogy azok a teljesítés
  időpontjában megfelelnek a mindenkor hatályos jogszabályokban és egyéb hatályos előírásokban, szabványokban foglalt tulajdonságoknak. Megalapozott reklamáció esetén az árut
  elsődlegesen javítjuk, amennyiben nem javítható, úgy kicseréljük. A jótállásra kötelezett termékek személyi és tárgyi körét a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg.
  A vevő köteles az aktuális katalógusban, valamint a rendelkezésre bocsátott dokumentumokban foglalt gyártási és szerelési előírásokat betartani. A vevő köteles megbizonyosodni arról, hogy az
  előírások betartásához szükséges információk az áru átvételekor a rendelkezésére állnak. Hiány esetén, az áru átvételét követő 3 napon belül kérhető a dokumentumok pótlása. Szavatossági
  igény kizárólag az előírások betartása esetén érvényesíthető. A szavatossági és jótállási kötelezettség nem terjed ki a szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használatból és beépítésből eredő
  hibákra, továbbá a természetes kopásra. Minden nemű esetleges jótállási igény érvényét veszíti, amennyiben a vevő a fizetési kötelezettségének nem tesz határidőben eleget. Amennyiben a
  körülmények lehetővé teszik, a vevő köteles a hibás mintadarabot 8 napon belül a rendelkezésünkre bocsátani a minőségi reklamáció mielőbbi elbírálása érdekében.
  Márkajel és terméklogó: a Berg System Kft márkajel és terméklogó világos (fehér) háttéren kizárólag 3-színű (sötét szürke, narancs) változatban, negatív logó szintén 3-színű változatban
  használható, továbbá a Schüco terméklogók használatához az Alukönigstahl Kft honlapján elérhető Partner Guidelines-ban foglalt előírások betartása szükséges.
 13. Alkalmazandó jog:
  az általunk kifejtett bármely tevékenységre a magyar jog az irányadó.
 14. Egyéb:
  Az ÁSZÉF egyes pontjainak jogi hatályvesztése esetén a többi rendelkezés és az ezek alapján megkötött szerződés változatlan marad. Ebben az esetben a hatályát vesztett
  rendelkezést pótoljuk a hozzá értelmében és céljában legközelebb állóval. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései a mérvadók.

  Utoljára módosítva: 2020. április 1. napján

Scroll to Top